Untitled

Artist: 

Eliska Zeravikova, Lubka Matecna, Livika Mezovska, Zuzka Tarnocyova, Danka Koncierova, Kristinka Kupcova

Age: 

15

Year: 

2001

School: 

Zakladna skola, Piestany

Country: 

Slovak Republic