The World Through a Book

Artist: 

Kallisti Aligizaki & Ariana Kountouri

Age: 

12

Year: 

2017

School: 

Praxis & Praxeis

Country: 

Greece