Untitled

Artist: 

Norika Maruniakova

Age: 

14

Year: 

2001

Theme: 

Environment

School: 

Zakladna skola, Zarnovica

Country: 

Slovak Republic