Guardianship

Artist: 

Luo Yuxin

Age: 

11

Year: 

2013

School: 

Xianjiang Primary School

Country: 

China